fbpx

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР, (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

 

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

 

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата та час проведення загальних зборів: «28» квітня 2021 року, о 10:00 за місцевим часом.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2020 рік.
 2. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. В зв’язку з відсутністю прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2020 рік не формувати, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.
 2. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 4. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Сподіну Сергію Юрійовичу та секретарю загальних зборів Бикову Олександру Івановичу підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.
 3. Уповноважити та доручити Директору Товариства Мисяковському Миколі Васильовичу здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом передовіри третім особам.
 4. Про затвердження положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Положення «Про Наглядову раду» Товариства, Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства, Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

 

Дата та час проведення загальних зборів: 28.04.2021, о 10:00 за місцевим часом.

 

Загальна кількість акцій: 50 000 штук.

 

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 50 000 штук.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
  що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах
  Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.
  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.
  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

  ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  Дата та час проведення загальних зборів: «15» квітня 2020 року, о 10:00 за місцевим часом.
  1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2019 рік.
  5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2019 рік не формувати, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
  2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік в сумі 7267328,66 гривень в розпорядженні Товариства.
  6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
  Проект рішення:
  1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
  7. Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
  1. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
  8. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
  Проект рішення:
  1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
  2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства та надати згоду на підписання (укладення) правочинів від імені та в інтересах Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Інформація про загальну кількість акцій

  ІНФОРМАЦІЯ
  про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)
  Дата та час проведення загальних зборів: 15.04.2020 року, о 10:00 за місцевим часом.
  Загальна кількість акцій: 50 000 штук.
  Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 50 000 штук.

Інформація про загальну кількість акцій

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

 

Дата та час проведення загальних зборів: 29.03.2019 року, о 10:00 за місцевим часом.

 

Загальна кількість акцій: 50 000 штук.

 

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 50 000 штук.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата та час проведення загальних зборів: 29.03.2019 року, о 10:00 за місцевим часом.

 

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

 1. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

 

 1. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2018 рік.

 

 1. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2018 рік не формувати, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
 2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 39742413,95 гривень в розпорядженні Товариства.

 

 1. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

–           Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович.

–           Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович.

–           Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович.

 

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов роботи Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати з «30» березня 2019 року Наглядову раду Товариства у складі:

–           Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович.

–           Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович.

–           Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович

 1. Встановити, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.
 2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».
 3. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.
 4. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства підписується Директором Товариства.
 5. Встановити, що у разі укладення Товариством членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 6. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.

– Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.

 

 1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати з «30» березня 2019 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.

– Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.

 1. Встановити, що порядок роботи, членів Ревізійної комісії Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства.
 2. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства.
 3. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства підписується Директором Товариства.
 4. Встановити, що у разі укладення Товариством з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

 

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
 2. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 3. Уповноважити Першого заступника Директора Товариства на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

 

 1. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.
 3. Уповноважити та доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи та дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України із правом передовіри третім особам.

 

 1. Про затвердження положень Товариства.

Проект рішення:

 1. У зв’язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внести зміни та затвердити нову редакцію Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити Положення Товариства «Про виконавчий орган».

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»!

Шановні акціонери ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»).

Дата та час проведення загальних зборів: 29.03.2019 року, о 10:00 за місцевим часом.

Місце проведення загальних зборів: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 29.03.2019 року, о 9:00 за місцевим часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 29.03.2019 року, о 9:50 за місцевим часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме «25» березня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2018 рік.
 2. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2018 рік не формувати, дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.
 2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік в сумі 39742413,95 гривень в розпорядженні Товариства.
 3. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

–     Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович.

–     Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович.

–     Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович.

 1. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов роботи Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати з «30» березня 2019 року Наглядову раду Товариства у складі:

–     Голова Наглядової ради Товариства – Старіков В’ячеслав Дмитрович.

–     Член Наглядової ради Товариства – Тимощук Андрій Олександрович.

–     Член Наглядової ради Товариства – Лошаков Дмитро Сергійович

 1. Встановити, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.
 2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».
 3. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.
 4. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства підписується Директором Товариства.
 5. Встановити, що у разі укладення Товариством членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 6. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 7. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Припинено «29» березня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.

– Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.

 1. Про обрання Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

 1. Обрати з «30» березня 2019 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

– Голова Ревізійної комісії Товариства – Петровський Василь Федорович.

– Член Ревізійної комісії Товариства – Сироватко Анатолій Миколайович.

 1. Встановити, що порядок роботи, членів Ревізійної комісії Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Ревізійну комісію», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства.
 2. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства.
 3. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства підписується Директором Товариства.
 4. Встановити, що у разі укладення Товариством з членом Ревізійної комісії Товариства та з Головою Ревізійної комісії Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 5. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
 2. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 3. Уповноважити Першого заступника Директора Товариства на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 4. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.
 3. Уповноважити та доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи та дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України із правом передовіри третім особам.
 4. Про затвердження положень Товариства.

Проект рішення:

 1. У зв’язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внести зміни та затвердити нову редакцію Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити Положення Товариства «Про виконавчий орган».

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.bkc.com.ua

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства в робочі дні з понеділка по п’ятницю (крім вихідних днів, суботи та неділі) з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44) 494-45-26, Директор Товариства – Колосов Сергій Михайлович, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

 

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 381 710 368 566
Основні засоби (за залишковою вартістю) 16 851 19 323
Запаси 96 483 20 536
Сумарна дебіторська заборгованість 226 062 157 179
Гроші та їх еквіваленти 7 880 126 929
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 268 582 228 131
Власний капітал 282 636 242 185
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 4 000 4 000
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 9 645 29 025
Поточні зобов’язання і забезпечення 89 429 96 647
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 39 742 149 458
Середньорічна кількість акцій (шт.) 50 000 50 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 794,84 2 989,16

 

Директор АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосов С.М.