fbpx

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п
Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2021 1000000 312493 320,00717
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2021р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК” від 28.04.2021р.:

Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).

Уповноважено Голову Наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 312493 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 320,00717 %

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2021 Призначено Головний бухгалтер Тарасенко Ольга Борисівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №36-к від 26 лютого 2021р. призначена з 1 березня 2021 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Тарасенко Ольга Борисівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади, які займала за останні 5 років:  ТОВ «Міілкіленд Агро»  головний бухгалтер.

Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.02.2021 Звільнено Головний бухгалтер Завгородня Майя Володимирівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №26-к  від 22 лютого 2021р. звільнена з 22 лютого 2021 р. з посади Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Займала посаду з 01.09.2017 року. Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)  
1 2 3 4 5 6  
16.02.2021 Звільнено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) звільнений 28.02.2021 з посади Директора: Кухтаров Сергій Андрійович, який перебував на посаді з 23.12.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
             
16.02.2021 Призначено Директор Мисяковський Микола Васильович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) призначений з 01.03.2021 на посаду Директора строком на 5 років): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІК+», юрист. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
             

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2020 Звільнено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) звільнений з 22.12.2020 з посади Директора: Курган Микола Ігорович, який перебував на посаді з 01.10.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.12.2020 Призначено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) призначений з 23.12.2020 на посаду Директора строком з 23.12.2020 по 28.02.2021 включно): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг», Директор. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.09.2020 Звільнено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) звільнений з 30.09.2020 р. з посади Директора: Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.01.2020 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
29.09.2020 Призначено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) призначений з 01.10.2019 р. на посаду Директора строком з 01.10.2020р. по 31.12.2020р. включно): Курган Микола Ігорович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           

 

 

Повідомлення щодо своєчасного нерозкриття особливої інформації

    Особлива інформація АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 15.04.2020 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не була своєчасно розкрита через обставини, пов’язані з введенням карантину внаслідок пандемії коронавірусу, інформація надається 22.04.2020 р.
    Директор Щучик Е.С.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п
Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.04.2020 1000000 358253 279,13235
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 15.04.2020р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК” від 15.04.2020р.:

Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Сподіна Сергія Юрійовича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 358253 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 279,13235 %

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2019 Призначено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 10.12.2019 р. (Протокол Наглядової ради АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 10.12.2019 р.) призначений з 01.01.2020 р. на посаду Директора строком по 31.12.2020 року (включно) Щучик Едуард Степанович, попереднє місце роботи та посада: АТ “БАНКОМЗВЯЗОК”, Заступник Директора з комерційних питань. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.12.2019 Звільнено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 10.12.2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 10.12.2019 р.) на підставі п.2 ст.36 КЗпП України буде звільнений 31.12.2019 р. з посади Директора Снігир Сергій Олексійович, який перебував на посаді з 11.09.2019 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.09.2019 Звільнено Директор Колосов Сергій Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) звільнений з 10.09.2019 р. з посади Директора: Колосов Сергій Михайлович, який перебував на посаді з 25.05.2017 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.09.2019 Призначено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) призначений з 11.09.2019 р. на посаду Директора строком з 11.09.2019 по 31.12.2019 (включно): Снігир Сергій Олексійович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.