fbpx

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.09.2021 Звільнено Директор Мисяковський Микола Васильович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2021р. (Протокол від 29.09.2021р.) звільнений 30.09.2021р. з посади Директора: Мисяковський Микола Васильович, який перебував на посаді з 01.03.2021р.. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
29.09.2021 Призначено Директор Черняков Ігор Федорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2021р. (Протокол від 29.09.2021р.) призначений з 01.10.2021р. на посаду Директора строком на 5 років): Черняков Ігор Федорович, попереднє місце роботи та посада – ДП “КРАЙ ПРОПЕРТІ”, директор. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           

 

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

 

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п
Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.09.2021 1000000 312493 320,00717
Зміст інформації:
Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.09.2021р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК” від 28.09.2021р.:

Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).

Уповноважено Голову Наглядової ради Товариства Юркевича Анатолія Івановича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 312493 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 320,00717 %;

загальна кількість голосуючих акцій 50000;

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000;

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000;

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради Сподін Сергій Юрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: припинено повноваження з 28.09.2021 р.  Голови Наглядової ради Сподіна Сергія Юрійовича, що займав посаду з  01.04.2019 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не має частки  статутному капіталі емітента (0% , 0акцій).
28.09.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: припинено повноваження з 28.09.2021 р.  члена Наглядової ради: Тимощука Андрія Олександровича, що займав посаду з 01.04.2019 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних, не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не та не має частки  статутному капіталі емітента (0% , 0акцій).
28.09.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: припинено повноваження з 28.09.2021 р.  члена Наглядової ради Старікова В’ячеслава Дмитровича, що є акціонером та володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 01.04.2019 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
28.09.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Балай Сергій Євгенович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: припинено повноваження з 28.09.2021 р. члена Наглядової ради: Балая Сергія Євгеновича, що займав посаду з 01.04.2019 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних, не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не має частки  статутному капіталі емітента (0% , 0акцій).
28.09.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради Дяченко Людмила Леонідівна д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: припинено повноваження з 28.09.2021 р.  члена Наглядової ради: Дяченко Людмили Леонідівни, що займала посаду з 01.04.2019 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних, не має судимостей за корисливі або посадові злочини та не та не має частки в статутному капіталі емітента (0% , 0акцій).
28.09.2021 Призначено Голова Наглядової ради Юркевич Анатолій Іванович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: призначений на 3-річний строк з 29.09.2021р. Голова Наглядової ради Юркевич Анатолій Іванович, що є представником акціонера та не має частки в статутному капіталі емітента (0% , 0 акцій). Попередня посада: ТОВ “Мілкіленд Н.В.”- Директор. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини .
28.09.2021 Призначено Член Наглядової ради Кулаковський Олексій Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: призначений на 3-річний строк з 29.09.2021 р. член Наглядової ради: Кулаковський Олексій Михайлович, що є представником акціонера та не має частки в статутному капіталі емітента (0% , 0 акцій). Попередня посада: ТОВ “Сіті-стейт”-Директор. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини .
28.09.2021 Призначено Член Наглядової ради Каргаполов Олексій Костянтинович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: призначена на 3-річний строк з  29.09.2021 р. член Наглядової ради: Каргаполов Олексій Костянтинович, що є представником акціонера та не має частки в статутному капіталі емітента (0% , 0 акцій). Попередня посада: ТОВ “КГР-Інвест”- Директор. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини .
28.09.2021 Призначено Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: призначений на 3-річний строк з 29.09.2021 р. член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, що є представником акціонера та  не має частки в статутному капіталі емітента (0% , 0акцій). Попередня посада: АТ “Банкомзв’язок”-член Наглядової ради.  Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
28.09.2021 Призначено Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ “Банкомзв’язок” у формі заочного голосування  шляхом прийняття рішень методом опитування від 28.09.2021р.: призначений на 3-річний строк з 29.09.2021 р. член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович, що є акціонером та володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: АТ “Банкомзв’язок”- член Наглядової ради. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини .

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п
Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 28.04.2021 1000000 312493 320,00717
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 28.04.2021р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК” від 28.04.2021р.:

Попередньо схвалено загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).

Уповноважено Голову Наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 312493 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 320,00717 %

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.02.2021 Призначено Головний бухгалтер Тарасенко Ольга Борисівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №36-к від 26 лютого 2021р. призначена з 1 березня 2021 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Тарасенко Ольга Борисівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади, які займала за останні 5 років:  ТОВ «Міілкіленд Агро»  головний бухгалтер.

Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

____________
* Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.02.2021 Звільнено Головний бухгалтер Завгородня Майя Володимирівна д/н 0
Зміст інформації:
Згідно Наказу №26-к  від 22 лютого 2021р. звільнена з 22 лютого 2021 р. з посади Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Займала посаду з 01.09.2017 року. Посадова особа не має  судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)  
1 2 3 4 5 6  
16.02.2021 Звільнено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) звільнений 28.02.2021 з посади Директора: Кухтаров Сергій Андрійович, який перебував на посаді з 23.12.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
             
16.02.2021 Призначено Директор Мисяковський Микола Васильович д/н 0  
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 16.02.2021 (Протокол від 16.02.2021) призначений з 01.03.2021 на посаду Директора строком на 5 років): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБЛІК+», юрист. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
             

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.12.2020 Звільнено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) звільнений з 22.12.2020 з посади Директора: Курган Микола Ігорович, який перебував на посаді з 01.10.2020. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
22.12.2020 Призначено Директор Кухтаров Сергій Андрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 22.12.2020 (Протокол від 22.12.2020) призначений з 23.12.2020 на посаду Директора строком з 23.12.2020 по 28.02.2021 включно): Кухтаров Сергій Андрійович, попереднє місце роботи та посада- Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціальний технологічний моніторинг», Директор. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.09.2020 Звільнено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) звільнений з 30.09.2020 р. з посади Директора: Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.01.2020 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
29.09.2020 Призначено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) призначений з 01.10.2019 р. на посаду Директора строком з 01.10.2020р. по 31.12.2020р. включно): Курган Микола Ігорович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           

 

 

Повідомлення щодо своєчасного нерозкриття особливої інформації

    Особлива інформація АТ “БАНКОМЗВЯЗОК” від 15.04.2020 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не була своєчасно розкрита через обставини, пов’язані з введенням карантину внаслідок пандемії коронавірусу, інформація надається 22.04.2020 р.
    Директор Щучик Е.С.