fbpx

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО МАЄ НАДАТИ АКЦІОНЕР, (ПРЕДСТАВНИК АКЦІОНЕРА) ДЛЯ ЙОГО УЧАСТІ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,

що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах

 

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

 

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

 

 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

 

 

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Дата та час проведення загальних зборів: «28» квітня 2021 року, о 10:00 за місцевим часом.

 

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік задовільним.
 2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.
 3. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2020 рік.
 2. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

 1. В зв’язку з відсутністю прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік, прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2020 рік не формувати, дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.
 2. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 3. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
 4. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

 1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
 2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.
 3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
 2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів Сподіну Сергію Юрійовичу та секретарю загальних зборів Бикову Олександру Івановичу підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.
 3. Уповноважити та доручити Директору Товариства Мисяковському Миколі Васильовичу здійснити всі необхідні заходи та дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України, з правом передовіри третім особам.
 4. Про затвердження положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

 1. Затвердити нову редакцію Положення «Про загальні збори акціонерів» Товариства, Положення «Про Наглядову раду» Товариства, Положення «Про Ревізійну комісію» Товариства, Положення «Про виконавчий орган» Товариства.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КІЛЬКІСТЬ АКЦІЙ

ІНФОРМАЦІЯ

про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій)

 

Дата та час проведення загальних зборів: 28.04.2021, о 10:00 за місцевим часом.

 

Загальна кількість акцій: 50 000 штук.

 

Кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 50 000 штук.