fbpx

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї – Вiдомостi про зміну складу посадових осіб емітента.

Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.06.2016 р.:

Припинено повноваження з 10.06.2016 р.:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, що володіє часткою статутному капіталі емітента (далі «ч.с.к.») = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція), займав посаду з 22.03.2013 р.;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), займав посаду з 22.03.2013 р.

ПРИЗНАЧЕНО З 11.06.2013 р. на 3-річний строк:

Голова Наглядової ради: Старіков В’ячеслав Дмитрович, є акціонером, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція); попередня посада: АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК”- Голова Наглядової ради;

Член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, Член Наглядової ради.

Член Наглядової ради: Лошаков Дмитро Сергійович, є незалежним директором, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередні посади: АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, Член Наглядової ради, Президент Адвокатське об’єднання «Юридична компанія «Капітал»;

Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, володіє ч.с.к. = 0,002% (1 акція), попередня посада: АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, Голова Ревізійної комісії;

Член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, володіє ч.с.к. = 0% (0 акцій), попередня посада: АТ “БАНКОМЗВ’ЯЗОК”, Член Ревізійної комісії.

Всі вказані особи не дали згоду на оприлюднення паспортних даних та не мають судимостей за корисливі або посадові злочини.

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї – Вiдомостi про рiшення емiтента про припинення його фiлiй, представництв.

Дата прийняття рішення про припинення філії: 02.12.2015р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення філії: Наглядова рада Товариства.

Причини прийняття рішення про припинення філії: Ускладнення взаємодії з філією, спричинені станом поточних політичних та економічних відносин з Російською Федерацією.

Повне найменування та місцезнаходження філії: Фiлiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» в мiстi Орел, місцезнаходження: Наугорське шосе, будинок 5, примiщення 33, мiсто Орел, Орловська область, 302020, Росiйська Федерацiя.

Функції, які виконувала філія: здiйснення виробничої, постачальницької, торговельної, комерцiйної, посередницької та iнших видiв господарської дiяльностi з метою отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства на територiї Росiйської Федерацiї.

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №91-к от 05.05.2015 г. назначено с 05.05.2015 г. на срок по 05.08.2015 г. на должность Главного бухгалтера Общества Калинюк Ирину Богдановну, которая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Предыдущая должность – Главный бухгалтер ООО «Эксперт Украина». Должностное лицо не имеет судимостей за корыстные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала.

Действием Приказа №91-к от 05.05.2015 г. прекращены полномочия с 05.05.2015 г. исполняющего обязанности Главного бухгалтера Общества Огири Анны Михайловны, которая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). В должности состояла с 10.04.2015 г. Должностное лицо не имеет судимостей за користные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала.

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №80-к от 10.04.2015 г. назначено с 10.04.2015 г. на срок по 09.06.2015 г. на должность исполняющего обязанности Главного бухгалтера Общества Огирю Анну Михайловну, которая не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Предыдущая должность – заместитель Главного бухгалтера АО «БАНКОМСВЯЗЬ». Должностное лицо не имеет судимостей за корыстные или должностные преступления. Согласие на раскрытие паспортных данных не дала.

Особая информация АО «БАНКОМСВЯЗЬ»

Код ЕГРПОУ 19353391, адрес: 09025, Киевская обл., Сквирский р-н, с.Безпечна, ул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096.

Сведенья о смене состава дожностных лиц эмитента.

Согласно Приказу №64-к от 08.04.2015 г. уволена Главный бухгалтер Общества Криль Елена Михайловна, занимала должность с 21.12.2010 г., не владеет долей в уставном капитале эмитента (0%, 0 акций). Должностное лицо непогашенной судимости за корыстные и должностные преступления не имеет. На эту должность вместо уволеного лица состоянием на 08.04.2015 г. назначения не было.