fbpx

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.09.2020 Звільнено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) звільнений з 30.09.2020 р. з посади Директора: Щучик Едуард Степанович, який перебував на посаді з 01.01.2020 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           
29.09.2020 Призначено Директор Курган Микола Ігорович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 29.09.2020 р. (Протокол від 29.09.2020р.) призначений з 01.10.2019 р. на посаду Директора строком з 01.10.2020р. по 31.12.2020р. включно): Курган Микола Ігорович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
           

 

 

Повідомлення щодо своєчасного нерозкриття особливої інформації

  Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВЯЗОК» від 15.04.2020 про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не була своєчасно розкрита через обставини, пов’язані з введенням карантину внаслідок пандемії коронавірусу, інформація надається 22.04.2020 р.
  Директор Щучик Е.С.

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

N
з/п
Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.04.2020 1000000 358253 279,13235
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 15.04.2020р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 15.04.2020р.:

Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Сподіна Сергія Юрійовича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 358253 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 279,13235 %

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49977

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0.

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2019 Призначено Директор Щучик Едуард Степанович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ «БАНКОМЗВЯЗОК» від 10.12.2019 р. (Протокол Наглядової ради АТ «БАНКОМЗВЯЗОК» від 10.12.2019 р.) призначений з 01.01.2020 р. на посаду Директора строком по 31.12.2020 року (включно) Щучик Едуард Степанович, попереднє місце роботи та посада: АТ «БАНКОМЗВЯЗОК», Заступник Директора з комерційних питань. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.12.2019 Звільнено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ «БАНКОМЗВЯЗОК» від 10.12.2019 р. (Протокол засідання Наглядової ради АТ «БАНКОМЗВЯЗОК» від 10.12.2019 р.) на підставі п.2 ст.36 КЗпП України буде звільнений 31.12.2019 р. з посади Директора Снігир Сергій Олексійович, який перебував на посаді з 11.09.2019 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.09.2019 Звільнено Директор Колосов Сергій Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) звільнений з 10.09.2019 р. з посади Директора: Колосов Сергій Михайлович, який перебував на посаді з 25.05.2017 р. Посадова особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.
10.09.2019 Призначено Директор Снігир Сергій Олексійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення засідання Наглядової ради Товариства від 10.09.2019 р. (Протокол від 10.09.2019р.) призначений з 11.09.2019 р. на посаду Директора строком з 11.09.2019 по 31.12.2019 (включно): Снігир Сергій Олексійович, попереднє місце роботи та посада-ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», Перший заступник Директора. Особа не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій), не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, особа не дала згоди на розкриття паспортних даних.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада* Прізвище, ім’я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.03.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. Голови Наглядової ради Старікова В’ячеслава Дмитровича, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. члена Наглядової ради Тимощука Андрія Олександровича, що володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Лошаков Дмитро Сергійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 31.03.2019 р. члена Наглядової ради Лошакова Дмитра Сергійовича, що володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента та займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Петровський Василь Федорович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 29.03.2019 р. Голови Ревізійної комісії: Петровського Василя Федоровича, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента,  займав посаду з 10.06.2016р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Сироватко Анатолій Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: припинено повноваження з 29.03.2019 р. члена Ревізійної комісії Сироватко Анатолія Миколайовича,  що володіє 0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента, займав посаду з 10.06.2016 р. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Голова Наглядової ради Сподін Сергій Юрійович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. Голова Наглядової ради Сподін Сергій Юрійович, що є представником акціонера та володіє 0% (0акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Самозайнята особа (адвокат). Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. Член Наглядової ради Старіков В’ячеслав Дмитрович, що є акціонером та володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: АТ «Банкомзв’язок»- Голова Наглядової ради. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Тимощук Андрій Олександрович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Тимощук Андрій Олександрович, що є представником акціонера та  володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: АТ «Банкомзв’язок»-член Наглядової ради.  Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Балай Сергій Євгенович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Балай Сергій Євгенович, що є представником акціонера та володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Фізична особа-підприємець.Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Член Наглядової ради Дяченко Людмила Леонідівна д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначена на 3-річний строк з 01.04.2019 р. член Наглядової ради: Дяченко Людмила Леонідівна, що є представником акціонера та володіє часткою  0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента. Попередня посада: Член Правління ПАТ «ПКТІ «Укрнафтогазбудпроект».Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини
           
29.03.2019 Призначено Голова Ревізійної комісії Петровський Василь Федорович д/н 0,002
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 30.03.2019 р. Голова Ревізійної комісії: Петровський Василь Федорович, що володіє 0,002% (1акція) в статутному капіталі емітента, попередня посада: АТ «Банкомзв’язок»- Голова Ревізійної комісії. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           
29.03.2019 Призначено Член Ревізійної комісії Сироватко Анатолій Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Відповідно до Статуту Товариства та рішення річних Загальних зборів акціонерів АТ «Банкомзв’язок» від 29.03.2019р.: призначений на 3-річний строк з 30.03.2019 р. член Ревізійної комісії: Сироватко Анатолій Миколайович, що володіє 0% (0 акцій) в статутному капіталі емітента, попередня посада: АТ «Банкомзв’язок»- член Ревізійної комісії. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних та  не має судимостей за корисливі або посадові злочини.
           

 

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»

  Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. сайт Емітента http://www.bkc.com.ua/ Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
  1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 29.03.2019р.; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 29.03.2019р.:
  Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).
  Уповноважено Голову Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;
  Гранична сукупність вартості правочинів 1 000 000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1 000 000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 282 636 тис. грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 353,81197 %
  загальна кількість голосуючих акцій 50000
  кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49978
  кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49978
  кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. сайт Емітента http://www.bkc.com.ua/ Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 30.03.2018р.:

Попередньо надано згоду на вчинення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (крім правочинів з розміщення ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» власних акцій).

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 271,84477%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

2.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 30.03.2018р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення чергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 30.03.2018р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства) на суму до 300 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 367857 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 81,55343%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 49979

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВЯЗОК»

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВЯЗОК»(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно Наказу №105-к від 01.09.2017 р. призначена з 04.09.2017 р. безстроково на посаду Головного бухгалтера Товариства Завгородня Майя Володимирівна, яка не має частки в статутному капіталі емітента (0%, 0 акцій). Попередні посади за останні 5 років: ПП «АСМ Максимум»- фінансовий директор; ТОВ «Комфорт Інстал»- головний бухгалтер; ТОВ «КВАДРО ІНТЕРНЕШНЛ» головний бухгалтер (за сумісництвом).Посадова особа не має судимостей за корисливі або посадові злочини. Особа не дала згоду на розкриття паспортних даних.

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»

Особлива інформація АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК»(код ЄДРПОУ 19353391), адреса: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44)4960096. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.06.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 01.06.2017р.:

Уповноважено Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Колосова Сергія Михайловича на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 1000000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 1000000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 246,90565%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0

2. Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 01.06.2017р; Відповідно до Статуту Товариства та рішення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» від 01.06.2017р.:

Уповноважено Першого заступника Директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Снігира Сергія Олексійовича на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо;

Гранична сукупність вартості правочинів 300000 тисяч грн., ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, визначена на дату прийняття рішення: 300000 тис. грн., вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 405013 тис. грн., Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності 74,07170%.

загальна кількість голосуючих акцій 50000

 кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення 50000

 кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення 0