fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

Особлива інформація ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», скорочене найменування – АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК», iдентифiкацiйний код юридичної особи 19353391, мiсцезнаходження: 09025, Київська область, Сквирський район, село Безпечна, вулиця Ордаша, будинок 19, надалi – «Товариство», повiдомляє про виникнення особливої iнформацiї - Вiдомостi про рiшення емiтента про припинення його фiлiй, представництв.

Дата прийняття рішення про припинення філії: 02.12.2015р.

Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення про припинення філії: Наглядова рада Товариства.

Причини прийняття рішення про припинення філії: Ускладнення взаємодії з філією, спричинені станом поточних політичних та економічних відносин з Російською Федерацією.

Повне найменування та місцезнаходження філії: Фiлiя ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» в мiстi Орел, місцезнаходження: Наугорське шосе, будинок 5, примiщення 33, мiсто Орел, Орловська область, 302020, Росiйська Федерацiя.

Функції, які виконувала філія: здiйснення виробничої, постачальницької, торговельної, комерцiйної, посередницької та iнших видiв господарської дiяльностi з метою отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства на територiї Росiйської Федерацiї.