fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

  ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  Дата та час проведення загальних зборів: «15» квітня 2020 року, о 10:00 за місцевим часом.
  1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік задовільним.
  2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2019 рік.
  5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
  Проект рішення:
  1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2019 рік не формувати, дивіденди за 2019 рік не нараховувати та не виплачувати.
  2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік в сумі 7267328,66 гривень в розпорядженні Товариства.
  6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.
  Проект рішення:
  1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.
  7. Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
  1. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.
  8. Про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.
  Проект рішення:
  1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).
  2. Уповноважити Голову Наглядової ради Товариства та надати згоду на підписання (укладення) правочинів від імені та в інтересах Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.