fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «загальні збори»).

Дата та час проведення загальних зборів: 30.03.2018 року, о 10:00 за місцевим часом.

Місце проведення загальних зборів: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30.03.2018 року, о 9:00 за місцевим часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 30.03.2018 року, о 9:50 за місцевим часом.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних: станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, а саме «26» березня 2018 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

     1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

    2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

   3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік задовільним.

2. Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

   4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства та баланс Товариства за 2017 рік.

   5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Прийняти рішення фонд виплати дивідендів за 2017 рік не формувати, дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не виплачувати.

2. Залишити чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік в сумі 228130739,71 гривень в розпорядженні Товариства.

   6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити протоколи та рішення Наглядової ради Товариства, прийняті на засіданнях Наглядової ради Товариства із питань, що стосуються діяльності Товариства у період між проведенням загальних зборів акціонерів Товариства.

   7. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити загальними зборами значні правочини у ході поточної господарської діяльності Товариства (крім правочинів з розміщення Товариством власних акцій).

2. Уповноважити Директора Товариства на підписання від імені Товариства на суму до 1 000 000 000,00 гривень: договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

3. Уповноважити Першого заступника Директора Товариства на підписання від імені Товариства (у разі відсутності Директора Товариства на підставі п.7.47. Статуту Товариства та на суму до 300 000 000,00 гривень): договорів (угод, контрактів, протоколів та інших правочинів, додаткових договорів, угод та інших правочинів, що їх змінюють, призупиняють або припиняють, в тому числі й попередніх щодо них) щодо: купівлі-продажу (в тому числі, але не обмежуючись: нерухомості та земельних ділянок, цінних паперів та корпоративних прав), поставки, контрактації сільськогосподарської продукції, міни, дарування, ренти, довічного утримання, найму, оренди, прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (включаючи інші об’єкти нерухомості та їх частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, позички, застави, іпотеки, гарантії, завдатку, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, підряду на проектні та пошукові роботи, підряду у капітальному будівництві, виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських робіт, технологічних робіт, послуг, перевезення, транспортного експедирування, зберігання, зберігання на товарному складі, спеціальних видів зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредиту, банківського вкладу, банківського рахунку, розрахунково-касового обслуговування, факторингу, комерційної концесії, спільної діяльності, ліцензійних, передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, розпорядження майновими правами інтелектуальної власності, створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, державного замовлення, комерційного посередництва та агентської діяльності, створення і передачі науково-технічної продукції, зовнішньоекономічних, конфіденційності, нерозголошення інформації, франчайзингу, інвестування, мирових, реструктуризацію заборгованості, переведення боргу, заміни боржника у зобов’язанні, заміни кредитора у зобов’язанні тощо.

  8. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1. Затвердити Статут Товариства у новій редакції.

2. Уповноважити та доручити Голові загальних зборів підписати від імені акціонерів Товариства Статут Товариства у новій редакції.

3. Уповноважити та доручити Директору Товариства здійснити всі необхідні заходи та дії щодо державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства України із правом передовіри третім особам.

  9. Про затвердження положень Товариства.

Проект рішення:

1. У зв’язку із затвердженням Статуту Товариства у новій редакції, внести зміни та затвердити нову редакцію Положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про Наглядову раду», «Про Ревізійну комісію» та затвердити Положення Товариства «Про виконавчий орган».

  10. Про затвердження умов роботи членів Наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди її членів, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Встановити, що порядок роботи, членів Наглядової ради Товариства та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням Товариства «Про Наглядову раду», а також цивільно-правовим договором чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства відповідно до Положення Товариства «Про Наглядову раду».

3. Затвердити умови цивільно-правового договору та трудового договору (контракту), що укладається з членом Наглядової ради Товариства та з Головою Наглядової ради Товариства.

4. Встановити, що цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Директором Товариства.

5. Встановити, що у разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

6. Затвердити кошторис витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.bkc.com.ua

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, під час підготовки до загальних зборів акціонери можуть від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів у приміщенні Товариства в робочі дні з понеділка по п’ятницю (крім вихідних днів, суботи та неділі) з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, тел. (44) 494-45-26, Директор Товариства – Колосов Сергій Михайлович, а в день проведення загальних зборів за місцем їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Акціонери мають право звернутися до акціонерного товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України; представникам – акціонерів-юридичних осіб – паспорт і документ, що засвідчує його повноваження. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

367 857

405 013

Основні засоби (за залишковою вартістю)

19 323

19 675

Запаси

20 536

100 062

Сумарна дебіторська заборгованість

157 179

147 841

Гроші та їх еквіваленти

126 929

88 804

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

228 131

78 673

Власний капітал

242 185

92 727

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 000

4 000

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

29 025

36 345

Поточні зобов'язання і забезпечення

96 647

275 941

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

149 458

25 916

Середньорічна кількість акцій (шт.)

50 000

50 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

2 989,16

518,32