fbpx

Публикации официальной отчетности, особой информации и сообщений об общем собрании

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» (надалі «Товариство»), місцезнаходження: 09025, Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата та час проведення річних загальних зборів акціонерів: 10.06.2016 року, о 10:00 за місцевим часом.

Місце проведення річних загальних зборів акціонерів: Київська обл., Сквирський р-н, с. Безпечна, вул. Ордаша, 19.

Час початку реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 10.06.2016 року, о 9:00 за місцевим часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів: 10.06.2016 року, о 9:50 за місцевим часом.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а також довіреність на право участі у річних загальних зборах акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Звертаємо увагу, що в реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних загальних зборах акціонерів може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника акціонера на участь у річних загальних зборах акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів: на 24 годину 06.06.2016 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

 1. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 2. Звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 4. Про затвердження річного звіту Товариства та балансу Товариства за 2015 рік.

 5. Про розподіл прибутку від результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 6. Про затвердження протоколів Наглядової ради Товариства.

 7. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

 9. Про затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради Товариства.

 10. Про прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та про обрання Ревізійної комісії Товариства.

 11. Про прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів у ході поточної господарської діяльності Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного річних загальних зборів акціонерів надсилаються поштою на адресу: 04080, м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК».

Під час підготовки до річних загальних зборів акціонерів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами річних загальних зборів акціонерів до 06.06.2016 року (включно) у робочі дні (крім вихідних днів, суботи та неділі) з 08.30 год. до 17.30 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.30 год.) за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 69В, кім. 215, тел. (44) 494-45-26. 10.06.2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у річних загальних зборах акціонерів та у місці проведення річних загальних зборів акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів 

249 034

278 865

Основні засоби 

20 511

21 133

Довгострокові фінансові інвестиції 

25 331

4 202

Запаси 

68 893

31 947

Сумарна дебіторська заборгованість 

86 960

108 028

Грошові кошти та їх еквіваленти 

11 253

25 833

Нерозподілений прибуток 

85 138

40 523

Власний капітал 

99 192

54 577

Статутний капітал 

4 000

4 000

Довгострокові зобов'язання 

40 897

14 143

Поточні зобов'язання 

108 945

210 145

Чистий прибуток (збиток) 

44 625

9 899

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

50 000

50 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

214

206

Директор АТ «БАНКОМЗВ’ЯЗОК» Щучик Е.С.